Tình yêu của Đức Chúa Trời Mẹ – Hy sinh của bò cái vào thời đại Cựu Ước

May 11, 2018

Đức Chúa Trời Mẹ thật yêu mến tất cả nhân loại. Hình ảnh của bò cái của lễ hy sinh trong chế độ Cựu Ước là hình ảnh hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ ở thời đại này, là hình ảnh đang đốt cháy hết thảy cả Thân Thể của Mẹ để tìm và cứu rỗi con cái.

Tình Yêu Thương của Mẹ

Dầu thời đại thay đổi, và tuy đã đến thời đại đạo đức và nhân nghĩa thế gian đều bị tan vỡ hết, tình yêu thương của mẹ luôn còn mãi. Tấm lòng chí tôn yêu thương con cái của mẹ không bị ngăn cản bằng bất cứ cái gì, cũng không bị xoá mất đi được. Thông qua thiên lý muôn vật ấy, chúng ta cũng phải học tập và hiểu biết được tình yêu thương và nỗi tiếc nuối của Đức Chúa Trời Mẹ hướng về nhân loại.

Hết thảy điều răn của Đức Chúa Trời đều thật quý và trọng yếu, nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hiểu biết tình yêu thương cao quý của Đức Chúa Trời Mẹ được chứa đựng trong điều răn ấy và giữ gìn. Nếu không biết tình yêu thương ấy mà chỉ biết điều răn của Đức Chúa Trời thôi, thì ấy chẳng qua là đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng mà thôi (I Côrinhtô 13:1-13). Ý chính và căn bản nhất của Kinh Thánh là thông qua điều răn của Đức Chúa Trời để cho biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ.

Ý nghĩa của luật lệ được tinh sạch nhờ hy sinh của bò tơ cái

Các súc vật được sử dụng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, của lễ chuộc tội, của lễ thù ân, đặc biệt được phân biệt loài đực và loài cái. Thông qua chế độ Cựu Ước chúng ta hãy hiểu biết về tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời Mẹ.

Dân Số Ký 19:1-21
Dân Số Ký 19:1-21

Trong sách Dân Số Ký có nội dung được chép trọng tâm nhất là của lễ bò tơ cái. Khi đốt bò tơ cái, mà đốt hết thảy để làm nước rửa tội lỗi của dân Ysơraên. Mọi của lễ hy sinh trong Cựu Ước đều tượng chưng hy sinh của Đức Chúa Trời, vậy, bò tơ cái này làm chứng về ai? Và chúng ta bây giờ nhờ hy sinh của Đức Chúa Trời nào mà được tinh sạch vậy?

Đây chính là của lễ hy sinh biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ đến thế gian. Luật lệ ngày thứ ba và ngày thứ bảy chúng ta được tinh sạch nhờ hy sinh của bò tơ cái, muốn nêu lên hy sinh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, chịu đốt hết cả thân thể của Mẹ với tư cách là của lễ hy sinh làm cho con cái bị mắc tội được tinh sạch.

Đức Chúa Trời Mẹ bước đi con đường hy sinh vì cả nhân loại

Vừa đọc Êsai chương 53, chúng ta hãy lần nữa nhớ lại tình yêu thương chí cao và chí tôn của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã đến thế gian trong hình ảnh loài người và hy sinh chỉ vì con cái.

Êsai 53:1-9 “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta… Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được… Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người…”

Khi đến thế gian, Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta không có hình dung mà người ta thấy tốt đẹp hay ưa thích. Vì phải qua hết tuổi thanh xuân và sự trẻ trung, phải hy sinh sự đẹp đẽ, rồi đến khoảnh khắc cuối cùng Cha Mẹ mới tìm kiếm được con cái đã bị mất.

Chớ làm ngơ tình yêu chí cao

Nhờ hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta được mang lấy sự tinh sạch, nhờ Đức Chúa Trời Mẹ bị đâm và vết thương chúng ta mới được chữa lành và hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không được coi nhẹ tình yêu thương này. Chúng ta luôn luôn ghi khắc trên tấm lòng xác thịt, luôn luôn cảm tạ Mẹ và vui mừng.