Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời

May 11, 2018

Căn cứ rằng yêu mến Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào sự tuân thủ điều răn thứ nhất

Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời là gì? Là tham dự vào cầu nguyện sớm mai suốt 365 ngày ư? Hay là giữ triệt để thờ phượng thâu đêm Thứ Sáu đây? Kinh Thánh ghi chép rằng đó là sự tuân thủ điều răn thứ nhất.

Mathiơ 22:35-38 “Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.”

Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến, có nghĩa là yêu mến 100%. Người yêu mến Đức Chúa Trời 100% không thể nào hầu việc các thần khác. Điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn và điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ là lời phán đồng nhất, chứ không phải là lời khác nhau.

Người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời, Vua Giôsia – vua thứ 16 của nước Giuđa

Ngày nay, có nhiều người cho rằng mình thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng tiêu chuẩn và phương pháp đều khác nhau, cho nên khó để giữ điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus phán, chỉ bởi suy nghĩ của loài người. Kinh Thánh có ghi chép phương pháp hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Đó chính là việc giữ Lễ Vượt Qua.

II Các Vua 23:21-23, 25 “Vua bèn truyền lịnh cho cả dân sự rằng: Hãy giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Ðức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Ysơraên, hoặc trong đời các vua Ysơraên và vua Giuđa, thật chẳng hề có giữ một lễ Vượt qua nào giống như lễ Vượt qua giữ cho Ðức Giêhôva tại Giêrusalem, nhằm năm thứ mười tám đời vua Giôsia… Trước Giôsia, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Ðức Giêhôva, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môise; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa.”

Nhờ giữ Lễ Vượt Qua, vua Giôsia đã được nhận xét là người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Chính vì thế nếu người nào giữ Lễ Vượt Qua thì có thể tuân thủ trọn vẹn điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ, giống như Giôsia.